ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,134
เดือนที่แล้ว
1,006
ปีนี้
4,111
ปีที่แล้ว
5,985
ทั้งหมด
14,200
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110

1
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
19 เมษายน 2565

ประชุมกำนันผู้่ใหญ่บ้านสัญจร เพื่อรับฟังปัญหา/ความต้องการ พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้่ใหญ่บ้านสัญจร เพื่อรับฟังปัญหา/ความต้องการ พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงสันติ
07 เมษายน 2565

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนที่กักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนที่กักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7
21 กุมภาพันธ์ 2565

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนที่กักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หมู่ที่ 3,5,10,และหมู่ที่13,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ พร้อมด้วยรองนายก เลขานายก ประธานสภา รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการพนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนันได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครัวเรือนที่กักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หมู่ที่ 3,5,10,และหมู่ที่13
14 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมจิตอาสาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero  Tolerance),องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
10 มกราคม 2565

กิจกรรมประชุมพนักงาน ลูกจ้าง  ประจำเดือน มกราคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ได้จัดกิจกรรมประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 เมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน โดยมีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และ ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้พนักงานตระหนักถึงภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

10 มกราคม 2565

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานงานจ้าง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ได้เรียกประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานงานจ้าง ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ชั้น 2 เวลา 10.00 – 12.00 น.
29 ธันวาคม 2564

ประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงาน      อบต.ดงอีจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงาน อบต.ดงอีจาน พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ปี 2565 ในการประชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ได้คะแนนมากกว่าปีแล้วมา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ชั้น 2
15 พฤศจิกายน 2564

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
04 พฤศจิกายน 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

08 เมษายน 2564

ส่งมอบบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงอีจาน หมู่ที่1 บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่3 บ้านดงบัง หมู่ที่4 บ้านดงเจริญ หมู่ที่5 บ้านหนองตาเฮียง,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

วันที่ 25 มี.ค.2564 เวลา 09.20-10.00 น.นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ได้เป็นตัวแทนสำนักงานทรัพย์น้ำบาดาล เขต 5 ส่งมอบบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงอีจาน หมู่ที่1 บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่3 บ้านดงบัง หมู่ที่4 บ้านดงเจริญ หมู่ที่5 บ้านหนองตาเฮียง

25 มีนาคม 2564

พนักงาน อบต.ดงอีจานได้ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 บริเวณ ข้างๆ อาคารที่ทำการ อบต.ครับ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
17 มีนาคม 2564

พนักงาน อบต.ดงอีจานได้ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 บริเวณ ข้างๆ อาคารที่ทำการ อบต.ครับ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
17 มีนาคม 2564

จัดทำแนวกันไฟ ป่าสาธารณประโยชน์ ตำบลดงไปอีจาน สามัคคีคือพลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

ท่านนายอำเภอโนนสุวรรณ นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี พร้อมด้วยท่านปลัดอำเภอ ท่านนายก อบต.ดงอีจาน ท่านกำนันตำบลดงอีจาน. ผญบ. ผช.ผญบ. ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สารวัตรกำนัน แพทย์ ร่วมกับ จนท.ป่าไม้ และพนักงาน อบต.ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ ป่าสาธารณประโยชน์ ตำบลดงไปอีจาน สามัคคีคือพลัง...ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

19 กุมภาพันธ์ 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)